ارزیابی شنوایی کودکان

هنگامی که والدین از کم شنوایی کودک خود آگاه می شوند،ممکن است سوالات زیادی داشته باشند و از نظر احساسی دچار بحران شوند. امروزه تست غربالگردی بدو تولد ، بهترین راه برای تشخیص زود هنگام کم شنوایی است. اگر شک بیشتر بخوانید …