انواع کم شنوایی

افت شنوایی انتقالی یکی از انواع کم شنوایی ،افت شنوایی انتقالی زمانی اتفاق می افتد که مشکلی در گوش خارجی و یا میانی ایجاد گردد . علت اصلی افت شنوایی عدم توانایی در انتقال صدا به بخش پردازش گوش است. افت شنوایی بیشتر بخوانید …