تست درک گفتار در کودکان

تست ارزیابی ، ۲ شاخص اصلی دارد.فرکانس و شدت. در منحنی ادیوگرام ستون افقی فرکانس صداست. محدوده فرکانس شنوایی یک کودک از ۲۰Hzتا ۲۰KHzمی باشد. ستون عمودی در منحنی شدت صداست ، در یک فرد نرمال محدوده ی شنوایی تا بیشتر بخوانید …