شنوایی و بهبود ارتباط کودکان

چندین قدم ، پیش از شک کردن به کم شنوایی فرزندتان وجود دارد: ۱- بازی همراه با آواز و صحبت کردن : همانطور که تمامی کودکان نیاز به صحبت و ارتباط دارند ، کودکان کم شنوایی نیز احتیاج به محبت بیشتر بخوانید …