وزوز گوش

علل ایجاد وزوز گوش وزوز بیماری نیست . ولی نشانه وجود مشکل در شنوایی فرد است. بروز وزوز علل گوناگونی دارد، که بعضی از آنها برای مثال روند سالمندی که خارج از محدوده کنترل شماست.از دیگر علل وزوز گوش می بیشتر بخوانید …